1 Pound (2005) Menai Bridge in Wales

1 Pound (2005) Menai Bridge in Wales