1 Pound (2006) Egyptian Arch Bridge

1 Pound (2006) Egyptian Arch Bridge