2 Taka (2010) Sheikh Mujibur Rahman

2 Taka (2010) Sheikh Mujibur Rahman