100 Cruzeiros (1992,1993)

100 Cruzeiros (1992,1993)