50 Para (1925) Aleksandar I

50 Para (1925) Aleksandar I