China

China - People's Republic - Yuan renminbi (1949-date)

100 fen = 10 jiao = 1 yuan renminbi