Ottoman Empire

Ottoman Empire - Lira (1844-1923)

40 para = 1 kuruş • 100 kuruş = 1 lira