Syria

Syria - Pound (1919-date)

100 piastres = 1 pound