500 Cruzeiros (1992,1993)

500 Cruzeiros (1992,1993)