50 Cruzeiros (1981-1984)

50 Cruzeiros (1981-1984)