Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh - Dram (1993-date)

100 luma = 1 dram